enpt-pttt
August 1, 2021 2:56 AM

KOMUNIKADU BA IMPRENSA

Hafoin remata aplikasaun ba metodu selesaun ba kandidatura sira, ekipa do juri sira tur hamutuk hodi hare fali ba prinsipiu ba klasifikasaun no valor ne’ebe maka sira hetan. Selesaun ida ne’e hodi hare ba kandidatura sira nebe tuir duni kriteria, bazeia ba Diploma Ministerial N.o 02/2011, 16 Fevereiro, konaba Regulamentu ba Konkursu Publiku nomos Admisaun ba Kursu Formasaun ba Ajentes PNTL nomos aviso N.o 10/2014, ne’ebe publika ona iha Jornal da Republika No 12, serie II, 21 Marsu 2014 nian.

Ho ne’e, ba kandidatura sira ne’ebe hetan tiha ona notifikasaun, liu husi Avizu N.o 4/2014, ne’ebe Publika iha Jornal da Republika serie II,  loron 24 Outubru, ba kandidatura sira bele halo konsulta iha lista sira ne’e, iha Sentru Formasan Polisia no Komando Distritais sira.

Nune’e mos iha lista sira ne’e, kandidatura sira ne’ebe laliu iha prova medika, tanba balu iha moras ne’ebe potensia ba reversibel, hetan enkamiñamentu ba unidade saude no mediku espesialistas, atu sira bele hetan akompanahamentu kliniku.

Ho publikasaun ba lista kandidatura sira ne’ebe la liu, maka klasifikasaun final ho ordenasaun provisoria ba kandidatus iha konkursu publiku, ho sentidu atu garante transaparansia ba informasaun hotu-hotu, hahu husi prosesu selesaun no rekrutamentu. Ba rezultadu provisoria maka hanesan tuir mai ne’e:

  • Kandidatura ne’ebe tuir konkursu -12.419

-          Kandidatura ne’ebe Esklui ba konkursu -3.545

  • Kandidatura ne’ebe admitidu ba konkursu – 8.874

-          Kandidatura ne’ebe la aprova ba konkursu -8.117

  • Kandidatura ne’ebe  aprova ba konkursu -757
  • Kandidatura ne’ebe admitidu ba 3.o kursu de formasaun ba ajentes -260
  • Rezerva ba rekrutamentu 4.o kursu ba formasaun ajentes -497 .

Atu hatene informasaun klaru bele kontaktu ofisial media SES

Telf. 76553155